Ενημερωτικό Σημείωμα για 17-11-2021

Αγαπητά παιδιά και γονείς,
Ενόψει της αυριανής επετειακής ημέρας για τη 17η Νοέμβρη 1973, το σχολείο μας ανά τμήμα θα αφιερώσει δίωρο πρόγραμμα μνήμης, με τον συντονισμό από τους/τις  εκπαιδευτικούς μας. Οι μαθητές θα προσέλθουν δίχως τσάντες και βιβλία.
Η Ημέρα για τους μαθητές θα ολοκληρωθεί στις 9:30πμ..
Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας θα συνεδριάσει με θέμα τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου, ενώ προγραμματίζεται να γίνει το ίδιο και από τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια και το δεκαπενταμελές.
Να είσαστε όλοι καλά!

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2021-22

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και μαθητές του Γυμνασίου Σκύδρας

 

1.    Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2.    Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.

3.    Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη  βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4.    Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

  • Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νέοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.
  • Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
  • Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες

5.    Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6.    Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.

7.    Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό αριθμό μαθητών/τριών, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

8.    Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον Τρεις (03). Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από δέκα (10) μαθητές αλλά όχι λιγότεροι από τρεις (03), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα - κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε..

9.    Μετά την επίδοση της βαθμολογίας του Α’ τετραμήνου στους μαθητές/τριες, ο Διευθυντής του σχολείου δύναται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, μέσα σε διάστημα 5 ημερών να παραλάβει νέες αιτήσεις μαθητών/τριών οι οποίοι και εντάσσονται στα υπάρχοντα τμήματα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 Αν επιθυμείτε να συμμετέχει το παιδί σας στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας, παρακαλούμε να  συμπληρώστε και υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση (πατήστε εδώ για να ανοίξει) και να την αποστείλετε στο Γυμνάσιο Σκύδρας με το παιδί σας ή στο email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  έως την Τρίτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 12:00

 

Έναρξη λειτουργίας του «edupass.gov.gr»

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών. Χάρη στο edupass.gov.gr o Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

 H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες θα εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19, ακολουθώντας την ιδία ακριβώς διαδικασία που ακολουθούν μέχρι και σήμερα.

 Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι: (α) οι μαθητές/τριες, (β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

 Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

 Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

 Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

 Υπενθυμίζεται ότι το edupass.gov.gr σε πρώτη φάση ενεργοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στόχος του είναι να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 Η νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη από το gov.gr. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η άντληση των στοιχείων πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την ΗΔΙΚΑ.

 

Με εκτίμηση,

Γενική Γραμματεία Αθμιας, Βθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής


Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικές οδηγίες του τρόπου δήλωσης της σχολικής κάρτας στο edupass.gov.gr

 

Ενημερωτικό σημείωμα για γιορτή Σημαίας, 27.10.2021

Αγαπητοί Μαθητές, Γονείς και Κηδεμόνες,

Αύριο, στη διάρκεια της  Ημέρας Γιορτής της Σημαίας, προσκαλούνται  οι μαθητές μας να προσέλθουν στο σχολείο δίχως σχολικό εξοπλισμό, στις 8:15. Η Ημέρα θα είναι αφιερωμένη στο ιερό σύμβολο της Πατρίδας μας τη Σημαία. Στη διάρκειά της θα προηγηθεί ο εορτασμός της, καθώς και ο σχ. εορτασμός για την 28η Οκτωβρίου 1940, χωριστά σε κάθε Τμήμα.
Στη συνέχεια λόγω covid-19, μόνο οι μαθητές της Γ΄τάξης και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο θα συμμετάσχουν στην παράδοση της Σημαίας στους Σημαιοφόρους και Παραστάτες Μαθητές του Σχολείου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία σε μαθητές που απουσιάζουν καταχωρούνται 6 απουσίες


Με εκτίμηση


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΣΟΦΙΑ  Ε. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ & ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Αγαπητοί Κύριοι και Κυρίες,

Από σήμερα το πρωί το σχολείο μας τελεί σε κατάληψη από μικρή ομάδα μαθητών του και εξωσχολικών.

Διευκρινίζεται ότι οι καταληψίες μαθητές δεν είναι  εκπρόσωποι των συμμαθητών τους –αναμένεται να εκλεγούν τα πενταμελή συμβούλια τμημάτων και το δεκαπενταμελές συμβούλιο του Σχολείου μας, το αμέσως επόμενο διάστημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο-.

Οι ενέργειες της Διεύθυνσης του Σχολείου μας ξεκίνησαν από χθες το βράδυ. Συγκεκριμένα,

Η Διεύθυνση ενημερώθηκε χθες ότι γίνεται κίνηση κατάληψης του Γυμνασίου από μικρή ομάδα νεαρών ατόμων. Έφτασε στον χώρο η Διευθύντρια του σχολείου και ο κος Καραβίτης, Υποδιευθυντής. Συζήτησαν με τους παρόντες μαθητές -μεταξύ τους υπήρχαν εξωσχολικά άτομα, στα οποία δεν δόθηκε ο λόγος -. Τόνισαν οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης στη μαθητική  ομάδα ότι θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους και δεν θα έπρεπε να προβούν σε καμία ενέργεια έως ότου  να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των εκπροσώπων των μαθητών. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση των μαθητικών εκλογών αναμενόταν να γίνει συνάντηση και διαβούλευση των μαθητικών οργάνων με τον Σύλλογο Διδασκόντων. Προς στιγμή οι μαθητές έδειξαν να πείθονται και αποχώρησαν.

Σήμερα, λίγο μετά τις 6:00 το πρωί, η χθεσινή μαθητική ομάδα πήρε την πρωτοβουλία και παράνομα προχώρησε σε κατάληψη του Σχολείου, δίχως να έχει τη συναίνεση των λοιπών συμμαθητών. Δυστυχώς την ώρα έναρξης των μαθημάτων, σε αποκορύφωμα των ενεργειών της, έκανε  χρήση καπνογόνων, κροτίδων, λεκτικής  βίας και ύβρεων απέναντι όλων. Έντονη ήταν η παρουσία ομάδας εξωσχολικών, οι οποίοι περνούσαν από το πεζοδρόμιο στον αύλειο σχολικό χώρο  συνεχώς και σε συνεννόηση με συγκεκριμένους μαθητές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί  ήταν η ασφάλεια των  360 μαθητών που παρεμποδίζονταν να παρακολουθήσουν μάθημα. Βρίσκονταν από τις δύο μεριές του δρόμου, τον οποίο διέσχιζαν συνεχώς με πρόβλημα να τραυματιστούν από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Εξαιτίας αυτού, η  Διεύθυνση του Σχολείου προσπάθησε  από νωρίς το πρωί να επικοινωνήσει α)με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου και τη Δημοτική αρχή με σκοπό να  τους ενημερώσει σχετικά,  β)με τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σκύδρας και το 112 προκειμένου να συντονιστεί η κυκλοφορία μπροστά στο σχολείο. Δυστυχώς δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση, γι’ αυτό και ζητήθηκε η αρωγή της Εισαγγελίας αναφορικά με την ασφαλή παραμονή των μαθητών έξω από το Γυμνάσιο. 

Η ενημέρωση των αρμόδιων συνεχίστηκε, τόσο της  ΔΔΕ Πέλλας, όσο και του  Παιδαγωγικά Υπεύθυνου Συντονιστή Εκπαίδευσης. Προηγουμένως  στάλθηκαν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά μηνύματα σε σας τους Γονείς και Κηδεμόνες για να επιστρέψουν τα παιδιά στα σπίτια τους και προγραμματίστηκαν για αύριο τα μαθήματα να γίνουν διαδικτυακά.

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, ζητούμε την ψυχραιμία και  αρωγή όλων σας, προκειμένου η σχολική μας κοινότητα να δεχτεί,  ακόμη και μέσα από αυτήν την εμπειρία, μαθήματα δημοκρατίας και σεβασμού δομών, νόμων και της άποψης της πλειοψηφίας. Η εφηβεία δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος σύμβουλος για να ληφθούν νηφάλιες αποφάσεις.

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Σκύδρας ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη διακριτική και συγχρόνως απαραίτητη επιτήρηση των μαθητών μας στη διάρκεια του πρωινού.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεση τη δική σας και των παιδιών  για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τρόπο δημοκρατικό, στο πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού.

Η Διευθύντρια

Σοφία Θεοδωρίδου

 
   

Προσεχώς...  

Κανένα γεγονός
   

Τελευταία άρθρα  

   
© Γυμνάσιο Σκύδρας 2011-2012 τηλ:2381089354 - φαξ: 2381082343 - email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr