Ενημερωτικό Σημείωμα, 8-5-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ      ΣΗΜΕΙΩΜΑ,      5-5-2021

Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Χριστός Ανέστη!

Επικοινωνούμε μαζί σας, ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας από τη Δευτέρα 10.05.2021.

Θα θέλαμε να  σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Ειδικά τη Δευτέρα 10.05.2021 οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο 15 λεπτά νωρίτερα, καθώς το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων θα χτυπήσει στις 8:00πμ. Θα συγκεντρωθούν στον καθορισμένο για το Τμήμα τους αύλειο χώρο, φορώντας υποχρεωτικά μάσκα και τηρώντας τις προβλεπόμενες από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ αποστάσεις από τους γύρω τους (1,5m). Θα εισέλθουν στην αίθουσα του μαθήματός της πρώτης ώρας συνοδεία του/της καθηγητή/τριας, μόνον εφόσον του/της έχουν επιδείξει  την προβλεπόμενη βεβαίωση πραγματοποίησης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Διαφορετικά, θα παραμείνουν εκτός αίθουσας σε ορισμένο από το σχολείο μας χώρο, έως ότου έλθουν και τους παραλάβουν οι γονείς τους.

Λόγω της έξαρσης της νόσου σε τοπικό επίπεδο, παρακαλούμε θερμά γονείς και κηδεμόνες να επιδείξουν ατομική και κοινωνική ευθύνη προσκομίζοντας τα αληθή στοιχεία που αφορούν στην κατάσταση υγείας του παιδιού τους. Ταυτόχρονα υπογραμμίζεται ότι μαθητές αρνητικοί στον έλεγχο για τον κορονοϊό, των οποίων μέλη της οικογένειάς τους ή άτομα που έχουν συναναστραφεί πρόσφατα έχουν κριθεί ως επιβεβαιωμένα κρούσματα covid-19, θεωρούνται ως «στενή επαφή» και γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό για διάστημα που προβλέπεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί το σχολείο μας σχετικά.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες μας, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου μας.

Αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου είναι υποχρεωτικό,

να διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από  φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: α) Οι γονείς/κηδεμόνες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ' οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση. β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, για τους μαθητές/τριες ή της δήλωσης του αποτελέσματος, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι ανωτέρω θα μπορούν να συντάσσουν και υπογράφουν χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αποτελέσματος. Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, επιδεικνύουν, κατά την προσέλευσή τους, τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στη Διευθύντρια ή Υποδιευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν τη δήλωση μέχρι τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια μας δεν επιδείξει την σχολική κάρτα στον/στην καθηγητή/τρια –όπως περιγράψαμε ανωτέρω-, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία, παραμένει σε χώρο που θα υποδείξει η Διεύθυνση του σχολείου μας  για την αποφυγή πιθανής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.

Υπογραμμίζεται ότι είναι επιβεβλημένη η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:  η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,  οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,Ø  η χρήση αντισηπτικών,Ø  οι σχολαστικοί καθαρισμοί,Ø  οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,Ø  τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής,Ø χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά..

 

Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Το Γυμνάσιο Σκύδρας σας καλεί σε συστράτευση απέναντι στον Κορονοϊό με ομοψυχία.

Σας διαβεβαιώνει ότι θα δώσει και αυτόν τον αγώνα με αίσθημα βαθειάς ευθύνης, προστατεύοντας καταρχάς την υγεία των μαθητών του και στη συνέχεια την υγεία των λοιπών μελών του και όλων  των οικείων. Η στήριξή σας είναι αναγκαία!

 

Από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου Σκύδρας

 

   
© Γυμνάσιο Σκύδρας 2011-2012 τηλ:2381089354 - φαξ: 2381082343 - email: mail@1gym-skydr.pel.sch.gr